Confia en nosaltres

No pateixis que ho
tenim tot guardat.

Què? Com va? Ja has tret suc del buscador? Pensa que tens el filtre per acotar encara més la teva cerca.

Política de privacitat

Som totalment transparents


Denominació Social: ANNA NIUBÒ CASAS
Domicili Social: C/ MAJOR, 31 – 08693 CASSERRES (BARCELONA)
Nº d’Id: 77742291-Z
Telèfon: 636 53 39 58 / 93 823 40 82
E-mail: info@turismerural.com
Nombre del domini: www.turismerural.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ANNA NIUBÒ CASAS, en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’ANNA NIUBÒ CASAS, amb les següents finalitats:

- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ANNA NIUBÒ CASAS, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’ANNA NIUBÒ CASAS, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’ANNA NIUBÒ CASAS

- Realitzar estudis estadístics.

- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ANNA NIUBÒ CASAS
Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

ANNA NIUBÒ CASAS informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través d’ANNA NIUBÒ CASAS són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, ANNA NIUBÒ CASAS, no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ANNA NIUBÒ CASAS, garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

- E-Mail: info@turismerural.com
- Correu Postal: C/ MAJOR, 31 – 08693 CASSERRES (BARCELONA).
- De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@turismerural.com

D’igual forma, ANNA NIUBÒ CASAS, ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
Arxius enviats pels Usuaris.

ANNA NIUBÒ CASAS, ofereix als lectors i usuaris la possibilitat de remetre fotografies, vídeos, gravacions d’ àudio o arxius de qualsevol altre tipus ( des d’ara, els “Arxius”) .La publicació d’ aquests arxius està subjecte als següents terminis i condicions, del qual el compliment és únic i exclusiu responsable l’ Usuari:

a) L’ Usuari que realitza l’ enviament dels Arxius declara i garanteix ser el legítim titular dels mateixos i, per tant, es declara amb plena legitimitat par a cedir a ANNA NIUBÒ CASAS, els drets de propietat intel·lectual sobre els Arxius. L’ Usuari serà l’ únic responsable, i deixarà indemne a ANNA NIUBÒ CASAS, de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que, per l’ incompliment d’a questa garantia, poguessin plantejar tercers en el futur.

b) L’ Usuari cedeix a ANNA NIUBÒ CASAS,, amb caràcter no exclusiu i per tot el temps permès legalment, tots els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública sobre els Arxius per a la seva utilització en totes les modalitats d’ explotació existents en el moment de la cessió. ANNA NIUBÒ CASAS, declara expressament que es reserva el dret a utilitzar els Arxius cedits per a la realització d’ exposicions o l’ edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre mitjà o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública.

c) Els Arxius objecte de cessió no podran contenir elements obscens o pornogràfics. Així mateix, els Arxius no podran albergar imatges o informacions que suposin una vulneració de drets de tercers i, en particular, del seu honor, intimitat o pròpia imatge. No es podran cedir Arxius que incitin a la violència, al racisme, al sexisme o a l’ homofonia ni que continguin insults o opinions injurioses o calumnioses.

d) Donat el volum d’ Arxius que son cedits a ANNA NIUBÒ CASAS, per els Usuaris, en aplicació del regim de responsabilitat regulat per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic, ANNA NIUBÒ CASAS, no serà responsable per l’ informació o Arxius enviats per l’ Usuari quan no tingui un coneixement efectiu de que l’ informació emmagatzemada és lícita o de que lesiona bens o drets d’ un tercer susceptibles d’ indemnització. N’ obstant l’ anterior exposat, en el moment que ANNA NIUBÒ CASAS, tingui coneixement efectiu de que allotja dades com els anteriorment referits o que vulneren allò disposat a aquestes Condicions Generals, es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible accedir a ells.

SEGURETAT

ANNA NIUBÒ CASAS, utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.